English

Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Sirküler No: 1861

Maliye Bakanlığı’ nın, “Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) “i 21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Önceki uygulamaları incelediğimizde, ithalat sırasında veya sorumlu sıfatıyla mükellefler tarafından ödenmesi gereken KDV’lerin, ithalat matrahındaki azalmalara bağlı olarak indirim hesaplarından çıkarılarak tarhiyat yapılması, fazla ödenen verginin ise mükelleflere iadesi gerekmekteydi. Yeni düzenlemeyle birlikte, mükellefler tarafından Hazineye intikal etmiş olan verginin indirim hesaplarına alınmasına izin verilerek fazla ödenen vergi iadesinin indirim yoluyla gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak KDV GUT ’nin Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi (I/C-1.1.2)  bölümüne aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

*** “ İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

Mükelleflerin mücbir sebeplerden dolayı vergi ödevlerinin ertelenerek yerine getirilmemesi durumunda kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat yapmamaları gerektiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin açıklama KDV GUT ’nin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar   (I/C-2.1.3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenerek değinilmiştir.

*** “ 213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

KDV GUT ‘nin II/E bölümünde yer alan “ 2. Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara Bağlı Program Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna “  değiştirilmiştir.

Tebliğde yer alan konulardan önemli birkaçı yukarıda özetlenmiştir.

Konularla ilgili olarak kapsamlı bilgiye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-13.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

KDV iadesi alan mükelleflerimizin tebliğin tamamını incelemelerini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.