English

Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi

Sirküler No: 1867

6704 sayılı  Kanunun 19.uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 69 uncu madde eklenmiş olup bu maddede            “Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60.inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümle ilgili Kurum tarafından 17 Mayıs 2016 tarih ve 2016/9 nolu Genelge yayımlanmıştır. 

Genelgeye göre; 

1-) Geçici 69.uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60.ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (kısmi süreli 60/g dahil) genel sağlık sigortalısı sayılıp tescil başlangıç tarihi bu_ maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden önce olan kişiler yararlanabilecekler. Söz konusu kişilerin, geçici 69 uncu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemleri kapsayan ve 25 yaşını geçmemek kaydıyla, 25.4.2016 (dahil) tarihinden önceki ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

2-) Geçici 69.uncu Maddenin Yürürlük Tarihinden Önce Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarını 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırmış Olanlar.

Kanunun 60.ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalısı olanların 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin 6552 sayılı Kanuna göre peşin ödeme seçeneği ile yapılandırılmış ve ödenmiş olması halinde, ödenmiş olan primlerin iade veya mahsup edilme imkanı bulunmamaktadır. Genel sağlık  sigortası prim borçlarının taksit seçeneği ile yapılandırılmış olması halinde, öncelikle ödenmiş olan taksit miktarları 6552 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlarına en eski aydan başlamak üzere aktarılacak, sonra 25 yaş öncesi döneme ait olup ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek, geçici 69 uncu madde kapsamına girmeyen ödenmemiş prim borçları için ödeme planı daha önceden tercih edilen taksit sayısına göre Kurumca sistem üzerinden resen güncellenecektir. Güncellenen ödeme planları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınabilecektir.

3-) Geçici 69 uncu Madde Hükümlerinden Yararlanamayacak Kişiler.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası tescil başlangıç tarihi, geçici 69.uncu maddenin yürürlük tarihi olan 26/4/2016 tarihinden sonra olanların, bu madde hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

Tescil başlangıç tarihi geçici 69.uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup kapsama giren prim borçlarının tamamını daha önceden ödeyenlerin bu madde hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Kapsama giren prim borçlarının bir kısmını ödeyenler ise ödenmemiş prim borçlan için bu madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Prim borçlarının tamamım ya da bir kısmını ödeyenlerin daha önceden ödedikleri prim tutarlarının, kendilerine iadesi ya da geçici 69.uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki genel sağlık sigortası primlerine veya başka bir kapsamdaki prim borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.

4-)   Geçici   69   uncu   Madde   Kapsamındaki   Kişilerin   Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaları.

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının  (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup geçici 69 uncu maddesine göre prim borçlarının tahsilinden vazgeçilen genel sağlık sigortalılarının, Kurumca sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan faydalanabilmeleri için; Kanunun 67.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 30 günlük prim ödeme gün sayısının olması ile (b) bendi gereğince de tahsilinden vazgeçilen prim borcu hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şarttır.

5-) Diğer Hususlar.

5510 sayılı Kanunun 60.ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının, tescil tarihleri üzerinde değiştirme ya da silme işlemi yapılmayacaktır. Ayrıca anılan madde hükümlerinden yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak olup, il müdürlüklerince herhangi bir işlem yapılmaksızın MOSİP sistemi üzerinden Kurumca otomatik olarak işlem yapılarak söz konusu primlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

Genel sağlık sigortalıları, güncel borç bilgilerini Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden / Sosyal Güvenlik Merkezlerinden öğrenebilecekler ya da www.turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet uygulamasında yer alan “Genel Sağlık Sigortası Tecil ve Prim Borcu Sorgulama” ekranından görüntüleyebileceklerdir.

Kuruma genel sağlık sigorta prim borcu olanların söz konusu genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.