English

6728 sayılı Torba Yasa ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Sirküler No:1900

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve Türk Ticaret Kanunu ile aşağıdaki hükümleri 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler;

1- Şirket kuruluşlarında, tacir tarafından kullanılacak olan ticaret unvanı ile bunun altına atılacak imzanın noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicil müdürü yahut müdür yardımcısı tarafından onaylanabilmesi sağlanmıştır. Böylelikle tescil talepnamesinin noter huzurunda düzenlenme zorunluluğu kaldırılmıştır.

2- Şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluş sözleşmelerinde kurucu imzalarının noterde onaylanması şartına, ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda da imzalanabilme imkanı getirilmiştir. Buna göre,

a- Kollektif şirket sözleşmesi

b- Anonim şirket esas sözleşmesi

c- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket esas sözleşmesi

d- Limited şirket sözleşmesi

ticaret sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda da imzalanabilecektir.

Ayrıca, bu şirketlerin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kağıtlardan değerli kağıt bedeli alınmayacaktır.

3- Şirketlerin tür değişikliğine gitmesinde yeni türe ilişkin sözleşmenin bütün ortaklar tarafından imzalanması zorunluluğu kaldırılmıştır.

4- Tür değiştirmede yönetim organı tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunarken; buna yeni türün şirket sözleşmesi de eklenmiştir. Düzenleme ile tür değiştirme planı ile esas sözleşme de genel kurula sunulacaktır.

5- Tasfiyede üçüncü ilandan sonra 1 yıllık bekleme süresi dolmadan kalan varlık dağıtılamıyor, yani tasfiye tamamlanamıyordu. Yapılan düzenleme ile bu süre 6 aya indirildi. Ancak bu süre, alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme kararıyla “altı ay”dan daha kısa bir süreye indirilebilir.

6- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde, 2004 sayılı Kanun’un 44 üncü ve 337/a maddesi hükümleri uygulanmaz. Buna göre, TTK’na uygun şekilde tasfiye edenlerin İcra ve İflas Kanununda düzenlenen ticareti terk eden tacirin ticaret siciline bildirim ve mal beyanında bulunma yükümlülüğü olmadığı gibi bu hallerde öngörülen üç aydan bir yıla kadar olan hapis cezası da uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.