English

6736 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik kurumuna olan borçlara ilişkin düzenlemeler

Sirküler No: 1901

6736 Sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun kapsamında yapılandırmaya konu edilen Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar  aşağıdaki gibidir.

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

1) 5510 sayılı Kanun’un 4/a (Hizmet akdiyle çalışan), 4/b (Bağımsız çalışan) ve 4/c (Kamu çalışanları) maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,

2) İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,

3) 5510/4(b) kapsamında sosyal güvenlik destek primi borçları,  (2016 yılı Şubat ve önceki aylara ilişkin)

4) Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları,

5) İdari para cezası borçları,

6) SGK tarafından ilgili Kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,

7) 5510/60-g bendi kapsamında sigortalı olanların genel sağlık sigortası primi borçları, yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma kapsamındaki yukarıdaki borçların hesaplanması sırasında;

1) Borç asılları ile bu borçların ödeme sürelerinin bittiği tarihten itibaren bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri borçların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

2) 30.06.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle  ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i borçların  tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

3) Kapsama giren borçların; asıllarının bu Kanununun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i borçun %40’ının bu Kanununda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırma başvuru  şekli ve ödeme süreleri

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar SGK’ya başvuruda bulunmaları,

2) Ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmeleri şarttır.

Taksitle yapılacak ödemeler

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutarlar;

– Altı eşit taksit için…………………. (1,045),

– Dokuz eşit taksit için…………….. (1,083),

– Oniki eşit taksit için………………. (1,105),

– Onsekiz eşit taksit için…………… (1,15 ),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Taksitlendirmenin süresinde ödenmesi

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son iki taksiti izleyen ayın sonuna kadar, geciken her ay ve kesri için geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Taksitlendirmenin süresinde ödenmemesi

İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yapılandırma yapanların genel sağlık sigortasından yararlanması.

5510 sayılı Kanun 4/(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamındaki sigortalıları, 60/(g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigotalıları ile ek-5 kapsamında tescilli olan tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar ve ek-6 kapsamında tescilli olan taksi, dolmuş vb nitelikteki toplu taşıma araçlarında sigortalı olanlar borçlarını yapılandırmaları ve yapılandırma dışında 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçlarının olmaması ve yapılandırmanın ilk taksitini ödemeleri şartıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Uygulama ile ilgili genelge yayınlandığında detaylı bilgileri ilerleyen günlerde sirkülerimizle ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.