English

İflas erteleme talebinde bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılılığı ayrılıp ayrılmayacağı

Sirküler No: 1907

Gelir İdaresi Başkanlığı Düzce Defterdarlığınca verilen 06.05.2016 tarih ve 13334133-VUK-05-11 sayılı Özelgede;

“Asliye Ticaret Mahkemesinde …/…/2014 tarihinde iflas erteleme talebinde bulunduğu ve aynı tarih itibariyle ihtiyati tedbir kararı alındığı, söz konusu alacaklar için …/…/2015 tarihinde icra takibinde bulunulduğu belirtilerek, 2014 ve 2015 yıllarına ait toplam …TL tutarındaki alacağa ilişkin 5 adet çek için 2015 yılında şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hakkında verilen görüşte,

Şüpheli alacaklar için dava veya icra takibine başlanıldığı yılda karşılık ayrılması gerekmekte olup, şüpheli hale geldiği hesap döneminde karşılık ayrılmayan alacaklar için daha sonraki dönemlerde şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün olmamaktadır. Bir alacağın dava safhasında olduğunun kabulü için, mahkemeye dava, icraya takip için dilekçe verilmiş olması, ancak gerek mahkemeye gerek icraya yapılan başvuruların ciddiyetle takip edilmesi gerekmektedir.

İflasın ertelenmesi kararı firmadan alacağı olanların alacaklarını tahsil etme imkânını ortadan kaldırmamakta, sadece icra takiplerini engellemektedir ve İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca bu karar dava açsın açmasın tüm alacaklılar  bakımından sonuç doğurmaktadır. Bu itibarla, iflası ertelenen şirketten tahsil edilemeyen ve kanuni takibe de imkan olmayan alacaklar için mahkemece iflasın ertelenmesine ilişkin kararın verildiği hesap döneminde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre …/…/2014 tarihinde verilen iflas erteme kararı kapsamında;

– Vadesi 2014 yılı içerisinde dolan dört adet çekiniz için iflas erteleme kararının verildiği 2014 yılında şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması gerekmekte olup, bu dönemde karşılık ayrılmayan alacaklarınız için 2015 ve müteakip yıllarda karşılık ayrılması mümkün bulunmamaktadır.

– İflas erteleme süresi içerisinde vadesi …/…/2015 tarihinde dolan bir adet çekten kaynaklanan alacak için 2015 yılında şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması mümkündür.”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.