English

Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi kanunu 01.01.2017 tarihinde yürürlükte

Sirküler No: 1908

6740 sayılı “BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanunla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa aşağıdaki eklenen ek madde (EK MADDE 2) ile çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi ile ilgili hususlar aşağıdadır. 

a- Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar” kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan  5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) ve      (c) (Kamu çalışanları) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecektir.

b- Çalışan katkı payı, çalışanın prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutar olacaktır.

c- Katkı payı tutarı, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü,  işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır.

ç- Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecektir.

d- Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilecektir.

e- Emeklilik planından cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilecektir.

f- Çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması hâlinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek, talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılacaktır.

g- Çalışan bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden cayma hakkını kullanmaması hâlinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak bin Türk lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanacaktır.

ğ- Emeklilik hakkının kullanılması hâlinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında kalmayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.

h- İşverenin yükümlülüklere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

ı- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (01.01.2017) kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanlar, otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilecektir.   

İşveren ve yetkililerinin 01.01.2017 tarihi öncesi bordro programlarında gerekli düzeltmeleri yaptırmalarını önemle hatırlatırız. Ayrıca uygulama ile ilgili Tebliğler çıktığında gerekli açıklamalar en kısa sürede sirkülerimizle duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.