English

İşe Giriş Bildirgelerinin İptali İle İşten Ayrılış Bildirgelerinin Kuruma Bildirilmesinde Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1909

25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resim Gazetede yayımlanan Yönetmelik “SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SOSYAL SİGORTALAR İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ’nde yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır.

1-) İşe girişleri yapılan ancak o gün işe başlamayanların işe giriş bildirgelerinin iptali.

Yönetmeliğin MADDE 3’ü ile aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine eklenen fıkra gereğince; artık işverenler, e-sigorta yoluyla verdikleri işe giriş bildirgelerini, bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar       e-sigorta yoluyla iptal edebileceklerdir.

2-) İlk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde çalışanların işten ayrılışlarının Kuruma bildirilmesi.

Yönetmeliğin MADDE 8’i ile aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine eklenen aşağıdaki fıkra gereğince;

İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılacaktır. 

Açıklamalar kapsamında işçi çalıştıran işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.