English

E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi

Sirküler No: 1924

Bildiğiniz üzere elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturalar için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.

e-Fatura mükellefi olan firmaların KDV iadesi talep etmeleri durumunda e-Fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen faturalar sistem tarafından tespit edilerek KDV İadesi Kontrol Raporunda listelenmektedir.

Bahse konu raporda bu durum genel esas kontrol segmentleri bölümünde aşağıdaki gibi görünmektedir:

GEK17: e­Fatura Uygulaması Kapsamındaki Mükelleflerin Fatura Bilgileri Kontrolü – BAŞARISIZ”

Raporun devamında kağıt ortamında düzenlenen faturalar tek tek listelenmekte ve yanlarında açıklama olarak “e-Fatura veri ambarında bulunmamaktadır veya iade talep eden mükellefe düzenlenmemiştir.” ifadesi yer almaktadır.

Her bir belge için (460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2016’dan itibaren 210 -TL)’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalınmaması ve inceleme riski doğmaması için e-fatura düzenlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.