English

Hurda haline gelmiş iktisadi kıymetlerin tesliminde yüklenilen KDV nasıl düzeltilmeli

Sirküler No: 1928

İşletmelerde kullanım sürelerini tamamlamış, işe yaramaz ve kullanılamaz hurda haline gelmiş sabit kıymetlerin (parçalanıp hurda demir olarak satışa sunulan makine, mastar, kalıp, elektronik atık, telefon cihazı, kablo, ölçüm cihazı vb.) katma değer vergisinden istisna olarak satılması halinde bu teslim nedeniyle yüklenilen KDV’ nin düzeltilmesi ile ilgili olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 23/02/2016 tarih ve 84974990-130[17-2014-36]-7612 sayılı Özelgede;

“……………………………….

“Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak, kullanılamayacak durumda olmaları halinde bunların teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olacaktır. Kısmi istisna kapsamına giren bu işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin de prensip olarak, işlemin yapıldığı dönemde indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Ancak, iktisadi kıymet hurda haline gelinceye kadar indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılmış olduğundan yüklenilen vergilerin tamamı değil, hurda olarak satış bedelinin %18’ine isabet eden kısmı indirim hesaplarından çıkarılacaktır.

Buna göre, iktisadi kıymetin hurda olarak satılması halinde hurda satış  bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması suretiyle bulunacak miktarın, satışın yapıldığı dönem beyannamesinin “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler”, “İlave Edilecek KDV” satırında beyan edilerek indirim hesaplarından çıkarılması ve aynı tutarın gelir/kurumlar vergisi uygulamasında gider hesaplarına alınması gerekmektedir.”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam fire ve atıklarının 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesine göre KDV’ den istisna olarak satılması mümkündür.

Asıl ürünlerin imalatı sırasında ortaya çıkan fire veya atıkların, Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında vergiden istisna olarak satışlarında, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilmediğinden, alışlarda ödenen KDV ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.