English

SGK 25 Sayılı Genelgesi Yayımlandı

Sirküler No: 1955

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumunun 22.08.2016 tarih ve 2016/18 sayılı Kurum Genelgesi ile yayımlanmıştı. Söz konusu genelgenin “13.10. Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması” başlıklı bölümünün sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır. Ancak, 6736 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuza olan borçlarını yapılandırmış sigortalılardan (gerek peşin ödeme, gerekse taksitle ödeme), peşin ödeme yolunu tercih etmiş olanların peşin ödeme tutarını, taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanların ise ilk taksit tutarını 2/1/2017 tarihine kadar ödememeleri halinde, teşvik uygulamasının başlatıldığı 1/10/2016 tarihinden 2/1/2017 tarihine kadar yararlandıkları teşvikler iptal edilerek sigorta primi teşvik tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.”

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.