English

Vergi İncelemeleri İle İlgili Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1958

25 Ekim 2016 tarih ve 29868 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan üç ayrı yönetmelik değişiklikleri ile vergi incelemelerinde daha gerçekçi ve hukuka uygun sonuçların alınabileceği düzenlemelere yer verilmiştir.

Yapılan düzenlemeler ile;

-Rapor özetleri dinlenme öncesi mükellefe verilecek;

Nezdinde inceleme yapılan mükellefler için yazılan inceleme raporları öncelikle rapor okuma komisyonlarında değerlendirilerek, mevzuata uygun olmayan bir husus olursa düzelttirilmesi yoluna gidiliyordu. Bu aşamada, mükellefler inceleme tutanaklarından edindikleri bilgilerle komisyonlarda yapılan inceleme ile olabilecek hataları gidermek adına dinleniyorlardı. Yapılan düzenleme ile; dinlenmeden önce raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlar hakkında bilgi içeren rapor özetleri mükelleflere verilecektir.

-İnceleme tutanaklarının taslakları mükellefe verilecek;   

İnceleme tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulacaktır.

İnceleme raporlarında mükellef lehine yapılacak düzeltmelere de yer verilecek;

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin düzeltme önerilerine vergi inceleme raporlarında yer verilecektir.

Örneğin; mükellef  nezdinde 2015 yılına ilişkin yapılan incelemede, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işinden elde edilen kazancın birden fazla takvim yılına sirayet etmediği gerekçesiyle 2014 yılında elde edilen kısmının bu dönemin kazancına ilave edilmesi önerilirken, 2015 yılı kazancında da düzeltme yapılması gerektiği raporda belirtilecektir.

Raporlarda mükellef açıklamalarına yer verilecek;

İncelemeyi yapanlar tarafından düzenlenen raporlarda, mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü ve tutanakta yer alan itiraz ve düşüncelerine yer verilecek diğer bir ifade ile mükellefin düşünce ve iddiaları cevaplandırılacaktır.

İncelemede sonucu mükellefe bildirilecek;

Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve dönemine ilişkin eleştiriyi gerektirecek herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde bu durum ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile bildirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.