English

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İcra Takiplerinde Taksitlendirme Yapılması

Sirküler No: 1967

İcra ve İflas Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan prim alacakları için icra takiplerinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerinde kanaat oluşması ve borçlular tarafından da taksitle ödeme talebinde bulunulması hususunda Kurum tarafından 24.11.2016 tarih ve 2016/28 nolu Genelge yayımlandı.

Genelgeye göre Kurum alacağının taksite bağlanabilmesi için;

1-) Alacağının borçlu tarafından defaten ödenmesinin imkan dahilinde bulunmaması,

2-) Alacağın kesin ve süresiz banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, haciz, noter tasdikli kefaletname veya temlik ile teminata bağlanması,

3-) Taksitlendirme talebine konu borç miktarına oranla aylık ödeme miktarının yeterli olduğunun kabul edilmesi,

4-) Taksitlendirme talebi ile birlikte borçlu tarafından ilk taksidin ödenmesi,

5-) Taksit talebi hakkında karar verilinceye kadar kabul anlamına gelmemek kaydıyla taahhüt edilen taksitlerin düzenli olarak ödenmesi,

6-) Üst üste iki taksidin ödenmemesi halinde taksitlendirme şartlarının ihlal edilmiş sayılacağı ve taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi halinde, alınmış olan teminatın paraya çevrileceğinin borçluya bildirilmesi şarttır.

Yukarıdaki şartların varlığı halinde SGK alacakları Kurum yetkililerce inceleme neticesinde yirmidört ayı geçmemek üzere taksitler halinde ödenebilecektir.

İcra ve iflas takibi kapsamında Kuruma borcu olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hükümlerden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.