English

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yapılan İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV İade Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 1976

13.12.2016 tarih ve29917 SAYILI Resmi Gazete’ de yayımlanan  8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile;

“26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Yapılan değişikliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki ilgili paragraflarına yerleştirdiğimizde (kırmız renkle belirtilmiştir) son durum aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar, belge sahibi tarafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara (dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç) bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz.

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. (dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.)

Bu şartlarda şirketler tarafından ihraç kayıtlı olarak satışı yapılan malların ihracatını gerçekleştiren şirket dış ticaret sermaye şirketi veya sektörel dış ticaret şirketi niteliğinde ise yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde DİİB kapsamında alımlarla ilgili sınır uygulanmayacaktır.

Tebliğ yayımı tarihi olan 13.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren yapılan ihraç kayıtlı satışlarda yukarıdaki hükmün dikkate alınması gerekecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.