English

2017 Yılında Ödenecek Emlak Vergileri Yeniden Değerleme Oranı Nispetinde %3,83 Artırılarak Hesaplanacaktır

Sirküler No: 1986

27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılında ödenecek emlak vergilerinin hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile, bina, arsa ve arazilerin 2017 yılında ödenmesi gereken emlak vergileri, 2016 yılı vergi değerleri bu yıla ait yeniden değerleme oranında (3,83) artırılarak hesap edilecektir.

2017 yılında ilk defa emlak vergisi mükellefi olacakların tarhiyata esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 2015 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan %2,79 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2016 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 nispetinde artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.