English

Geçici Olarak Görevlendirilen Personellere Ödenen Gündeliklerin Vergilendirilmesi

Sirküler No: 2009

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) tarafından 38418978-120[61-13/23]-366 sayı ve 10.04.2014 tarihli verilen özelge’de geçici olarak görevlendirilen personellere fatura karşılığı ve harcırah adı altında ödenen gündelikler ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde,

“Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir. 

  1. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);” hükmü,

Ayrıca 138 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ; “Diğer taraftan, anılan personele fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekecektir.” açıklaması yer almıştır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan şirketlerde yurtiçi veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilen personellere;

1-) Fatura karşılığında ödenen gerçek yol (gidiş-dönüş) bedelinin tamamının gelir vergisinden istisna tutulması,

2-) Gider karşılığı olarak yapılan fiili yemek ve konaklama ödemelerinin (devlet memuruna ödenen harcırah gündeliği ile mukayese edilmeksizin), Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi halinde, tamamının vergiden müstesna tutulması,

3-) Konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda, konaklama bedelinin tamamının vergiden istisna edilmesi, yemek bedelinin ise bu giderlere karşılık olarak verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen miktarı aşan kısmının ücret olarak vergiye tabi tutulması,

4-) Yemek ve konaklama giderlerinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmemesi halinde, yapılan ödemenin aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündelik tutarını (veya Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını) aşmaması kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi, gerekir.

Yukarıda belirtilen ödemeler dışındaki ücretler net ücret kabul edilmeli, bordroda brütleştirilerek (SGK, gelir ve damga vergisine tabi olarak) görevli personellere ödenmelidir.

Yurtiçi veya yurtdışı geçici personel görevlendirmeleri olan işveren ve yetkililerinin mevcut uygulamalarını gözden geçirmelerini ve yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.