English

3308 Sayılı Kanun Kapsamında Alan Eğitimine Başlayan Mesleki Ve Teknik Eğitim Öğrencileriyle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar.

Sirküler No:2012

6764 sayılı Kanunla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Kanunda 09.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklikler olup Kurum tarafından da 15.12.2016 tarihinde duyuru yapılmıştır.

Duyuruda yapılan açıklamalar kapsamında;

Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler de iş kazası ve meslek hastalığı yönünden, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası yönünden 5510/5(b)  kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

3308 sayılı Kanun kapsamında aday çırak, çırak, mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staj gören, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin işvereni 5510 sayılı Kanunun 87 nci (Prim ödeme yükümlüsü) maddesinin (e) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar veya kurumlardır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler 6764 sayılı Kanunla 9/12/2016 tarihinden önce sigortalı sayılmamakta iken bu tarihten (9/12/2016)  itibaren sigortalı sayıldıklarından bunların işvereni olan okulların bu kapsamdaki öğrencilerin işe giriş bildirgesini bu eğitime ya da staja başlamadan önce Kuruma vermeleri ve bu aydan itibaren aylık prim ve hizmet belgesi ile primlerini de bildirmeleri gerekmektedir. (Bildirimler Kuruma e-sigorta yoluyla yapılmalıdır.)

Kapsamdaki sigortalıların prime esas günlük kazançlarının hesaplanması 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki asgari ücretin yüzde ellisi olarak belirlenmiştir.

Sigortalıların prim oranları, prime esas kazançlarının % 6’sı olup bu oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası priminden oluşmaktadır.

Sigortalılar hakkında iş kazası meslek hastalığı, hastalık ve genel sağlık sigortası gibi hükümler uygulandığından bu süreler yaşlılık aylığı hesabında sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınmayacaktır. 

Ayrıca 3308 sayılı Kanun kapsamında stajyer öğrenci çalıştıran işveren ve yetkililerinin işyerinde veya eklentilerinde iş kazası geçiren öğrencileri en geç kazadan sonra 3 iş günü içinde kağıt ortamında işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki SGK’na bildirmelerini öneririz. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.