English

İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerine Devlet Katkısı

Sirküler No: 2013

6764 sayılı Kanun (MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) 09.12.2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun 48.inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna (Mesleki Eğitim Kanunu) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.”

Yukarıdaki madde kapsamında;

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere stajyerlere ödenecek en az ücretin; 

1-) Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 

2-) Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri,

 devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

Uygulama 09.12.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup,  usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenecektir.

3308 sayılı Kanun kapsamında işyerlerinde stajyer çalıştıran işveren ve yetkililerinin yukarıdaki teşvik hükmünden yararlanmalarını öneririz.  

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.