English

Yeni Kurulan Anonim Şirketlerin Yapacakları İlk Genel Kurulda Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin Onaylanması Unutulmamalıdır

Sirküler No: 2014

Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge; Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının açılışı, toplantı başkanlığının oluşturulması, oy kullanma usulü, tutanağın düzenlenmesi ve toplantı sonrasında yapılacak işlemleri içermektedir.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönerge, genel kurulda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesinde de yayımlanır.

İç yönergenin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-5’ deki örneğe uygun içerikte olması gerekir.

İç Yönerge genel kurulda onaylanarak sadece 1 defa tescil ettirilir. Dolayısıyla, daha önceki genel kurullarda tescil ettirilmiş ise, değişiklik yapılmayacağı sürece bir daha tescil ettirilmesine gerek yoktur. Bu kapsamda, yeni kurulan şirketlerin de yapacakları ilk genel kurul toplantısında (olağan veya olağanüstü) İç Yönergeyi onaylayarak tescil ettirmesi gerekir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.