English

Ar-Ge İşyerlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki İle Sigorta Primi İşveren Hisseleri Desteğinin Muhasebeleştirilmesi

Sirküler No: 2075

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3/3 maddesine göre, sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Maddede “MADDE 3 –(3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli, bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, (…)(1) Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”  hükmü yer almaktadır. 

Sigorta desteğinin muhasebeleştirilmesi konusunda Gelir İdaresi; 

“Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip edilmesi gerekmektedir. (Kocaeli VDB’nın 26.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/22-122 sayılı özelgesi) 

şeklinde görüş oluşturmuştur. Aynı mahiyette olan gelir vergisi stopaj desteğinde de özelgedeki görüşe uyulmasını öneririz.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında ar-ge işyerleri olan işveren ve yetkililerinin gelir vergisi stopajı teşviki ile SGK işveren payı destek tutarlarının muhasebe kayıtlarında gider veya maliyet hesaplarına dahil edilmemesini hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.