English

Gelir İdaresi Başkanlığının Tüm Birimlerinden Yapılacak Tebligatlar E-Tebligata Tabi Mükelleflere E-Tebligat Sistemi İle Gönderilmeye Başlanmıştır

Sirküler No: 2076

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkartılan 456 ve 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının tüm birimlerinden mükelleflerimize yapılacak tebligatların elektronik yolla hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına imkan veren e-Tebligat sistemi 01.10.2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanılmıştır.

18.05.2017 tarihinden itibaren Başkanlığımız birimleri tarafından Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturulan e-imzalı belgeler e-Tebligata tabi mükelleflere, e-Tebligat sistemi ile gönderilmeye başlanacaktır.“

Firmaların kendilerine yapılacak tebligatlar için süre aşımı nedeniyle hak kaybına uğramamaları için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.