English

İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Ortaya Çıkan Kur Farkları İçin İhracatçılar Tarafından KDV Hesaplanmaz

Sirküler No: 2083

11 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

“İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır.” İfadesi yazılır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir.

İhracatçı firmaların, ihraç edilmek şartıyla satın aldıkları malların satın alındıkları tarihte düzenlenen fatura bedelleri ile ödeme tarihi arasında imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için düzenleyecekleri faturalarda yukarıdaki Tebliğ açıklamaları gereği KDV hesaplamamaları ve fatura üzerine belirtilen ifadeyi ve imalatçı faturasının tarih ve sayısını yazmaları gerekmektedir.

İmalatçı lehine kur farkı çıkması halinde;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

İhraç kaydıyla teslimlerde, teslim tarihinden sonra ortaya çıkan ve ihracatçılar tarafından imalatçılara yapılan ödemelerde, imalatçı tarafından ihracatçı adına ödeme tutarı üzerinden bir fatura düzenlenir ve bu faturada; ödemenin mahiyeti ayrı ayrı belirtilir, malın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanır, bu KDV tutarının tahsil edilmediğine dair bir açıklama yazılır, ödemenin kaynağı olan ilk ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine tarih ve numara belirtilmek suretiyle atıfta bulunulur.

İmalatçı, faturada gösterdiği KDV’yi, fatura tarihini içine alan döneme ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek KDV olarak beyan eder. Hesaplanan KDV’nin beyanında, “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda malın tabi olduğu orana ilişkin satır kullanılır. İndirim beyanında ise “İndirimler” tablosunun “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kullanılır. İhracatçı ise ihraç kaydıyla teslimde olduğu gibi, bu faturada belirtilen ancak imalatçıya ödenmeyen KDV’yi indirim konusu yapamayacağından KDV beyannamesine dahil etmez.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.