English

Nakit Ödenen Yemek Paraları İle Görev Yollukları Tutarlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmadıkları.

Sirküler No: 2182

28.08.2008 tarih ve 27011 sayılı Resim Gazetede yayımlanan 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLARINA DAİR TEBLİĞ’in ilgili maddeleri aşağıdadır.

2.2-  Kısmen prime tabi tutulacak kazançlar: 

2.2.1 – Yemek paraları: 

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. 

2.3 – Prime tabi tutulmayacak kazançlar:  

2.3.3- Görev yollukları; 

Görev yolluklarından ne anlaşılması gerektiği, işverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde açıklanmıştır. 

Buna göre, anılan maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır. 

Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yukarıdaki maddeler kapsamında: 

1-) Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan nakit ödemelerin, (işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla,)  fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmamalıdır. İşyerindeki sigortalıların bir kısmına yemek verilmesi, bir kısmına yemek verilmeyip parasının nakit ödenmesi durumunda söz konusu nakit ödenen tutarların tamamı prime tabi olmalı, günlük istisna uygulanmamalıdır.

2-) GVK 24/2 maddesi kapsamında Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan işletmeler tarafından yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler belirli tutarları aşmamak üzere vergiden istisna edilmiş olup, aşan kısımlar vergilendirilmelidir. 5510 Kanun’a göre yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır. Görevlilere harcırah adı altında ödenen nakit tutarlar Tebliğ’deki hükme göre yolluk kapsamında olduğundan prime tabi tutulmamalıdır.  

Yukarıdaki gibi ödemeleri olan işveren ve yetkililerinin söz konusu hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.