English

Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 2186

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2018 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                               Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)  Binde 1,89

3- Bilançolar                                                                                                  45,40 TL

4- Gelir tabloları                                                                                            21,80 TL

5- İşletme hesabı özetleri                                                                             21,80 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                              Binde 7,59
                                                                                                                                

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu

tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar                                              Binde 5,69                                                           

 

8-Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                              58,80 TL

 

9-Kurumlar vergisi beyannameleri                                                               78,50 TL

 

10-Katma değer vergisi beyannameleri                                                       38,80 TL

 

11-Muhtasar beyannameler                                                                           38,80 TL

 

12-Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi  beyannameleri hariç)      38,80  TL 

 

13-Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                             78,50  TL

                                                                                                                             

14-Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                            28,90  TL

                                                                                                                             

15-Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri             28,90  TL 

 

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 2.135.949,30 TL’ye çıkartılmıştır. 

Buna göre 2018 yılında düzenlenecek kağıtlardan her biri için hesaplanacak damga vergisinin tutarı 2.135.949,30 TL’yi aşmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.