English

Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Hadleri Artırılmıştır

Sirküler No: 2191

2018 yılında vuku bulacak ivazsız (bedelsiz) intikaller için istisna hadleri aşağıdaki gibidir.

Evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul malların vergiye tabi değerlerinin 202.154,- TL’lık kısmı veraset ve intikal vergisinden istisnadır. Füruğ (çocuk) bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi için 404.556,- TL olarak uygulanacaktır.

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde, kazanılan ikramiyelerin 4.656,- TL’ lık kısmı vergiden istisnadır.

Yukarıdakiler haricinde her ne surette olursa olsun ivazsız (bedelsiz) surette vaki tüm intikallere uygulanacak istisna tutarı 4.656,- TL’dır.

Veraset ve intikal vergisinde vergi oranları aşağıya çıkartılmıştır.

                                                                     Veraset yoluyla     

                                                              İntikallerde vergi                 ivazsız intikallerde

           Matrah                                                      oranı(%)                 vergi oranı(%)

İlk                        240.000  TL için                       1                                           10

Sonra gelen        570.000  TL için                          3                                           15

Sonra gelen     1.270.000  TL için                          5                                           20

Sonra gelen     2.200.000  TL için                          7                                           25

Matrahın          4.280.000  TL’ yi aşan kıs. için      10                                           30                        

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.