English

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Sirküler No: 2215

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de;

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ise 13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu çerçevede yapılan bazı düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir :

Vergi Usul Kanunu’ nda

Anonim, limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünde yaptırılması zorunlu hale getirildi.  (Yürürlük tarihi : 15.03.2018) 

Böylelikle, kuruluş aşamasında noterlerin tasdik yetkileri kaldırılmıştır. Ancak, kuruluştan sonraki yıllarda defterlerin açılış,ara tasdik ve kapanış tasdikleri yine noterlerde yaptırılacaktır. 

Harçlar Kanunu’ nda

Anonim ve limited şirketlerde olduğu gibi, kooperatiflerin de kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri Harçlar Kanunu’ndaki harçlardan istisna edilmiştir. (Yürürlük tarihi : 10.03.2018) 

Kooperatifler Kanunu’ nda

Kooperatif ana sözleşmesinin kurucular tarafından ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması zorunlu hale getirilmiştir. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018)

Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılmıştır. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018) 

Türk Ticaret Kanunu’nda

İmza beyanı artık noter onayına gerek olmadan, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir.  (Yürürlük tarihi : 10.03.2018) 

Tebliğ hükümlerine göre, imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilerek talep numarası alınması gerekir. Yetkilendirilmiş personel tarafından talep numarası ile MERSİS üzerinden oluşturulacak form, gerçek kişi tacire veya kurulacak şirket adına imzaya yetkili şahsa imzalatılarak, mühür basılmak ve imzalanmak suretiyle onaylanır.

(Yürürlük Tarihi: 13.03.2018) 

İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar;

a) Kurucunun, şirket sözleşmesini sicil müdürlüğünde yetkili huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması.

b) Şirket sözleşmesinin sicil müdürlüğünde yetkili huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi. 

Anonim şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 428 inci, 430 uncu ve 431 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlük tarihi : 10.03.2018)

Limited şirket ana sözleşmesinin kurucular tarafından ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması zorunlu hale getirilmiştir.

(Yürürlük tarihi : 15.03.2018)

Limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. (Yürürlük tarihi: 15.03.2018) 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nda

Şirketlerin kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde bu bildirim SGK’ na yapılmış sayılacak ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu her türlü belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili kılınmıştır.  (Yürürlük tarihi : 10.03.2018)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.