English

7103 SAYILI KANUNLA ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI ÖLÜM AYLIKLARI KESİLMEYECEK

Sirküler No: 2225

7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, öğrencilerin çalışmaları halinde almakta oldukları ölüm aylıklarının kesilmeyeceği ile ilgili 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde “GEÇİCİ MADDE 74” eklenmiştir.

MADDE 72’i ile 5510 sayılı Kanuna eklenen  “GEÇİCİ MADDE 74”  kapsamında; 

Bu maddenin yürürlük (27.03.2018) tarihinden önce ilgili kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdiyle çalışan) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları,  ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecektir.

Bu maddenin yürürlük (27.03.2018) tarihinden önce çalışmaları nedeniyle ilgili kanunlarına göre gelir veya aylıkları kesilen ve bu Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde belirtilen şartları taşıyanlardan, gelir veya aylık bağlanması için yazılı istekte bulunanların gelir ve aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından (01.04.2018) itibaren başlatılacak ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında 5510/4-a kapsamında çalışması olan, gelir ve aylıkları bağlanmayan veya aylıkları kesilen öğrencilerin Kuruma başvurarak mevcut haklardan yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.