English

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Sirküler No: 2230

7103 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yapılan önemli bir değişiklik te 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesidir. Eklenen bu madde ile;

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları  pasifte özel bir fon hesabına alınabilecektir. Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise hesabın borcuna kaydedilecektir.

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen kısmı, bu hesap dönemlerine ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet değerle, işe başlanılan hesap dönemini takip eden sonu itibariyle 280 inci maddeye göre değerlenecektir.

Bu madde hükmünden faydalanabilmek için mükelleflerin ticaret siciline tescil tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmuş ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yatırım teşvik belgesini almış olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.