English

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No:2231

06.04 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazi Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun ile Katma Değer Vergisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

1-) ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV MATRAHI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 2/5 inci maddesinde, “Bu Kanunun uygulamasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhite arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır.” Şeklinde düzenlemeye gidilmiştir.

Bilindiği üzere arsa karşılığı inşaat işlerinde daha önce arsa sahibi tarafından müteahhite arsanın tamamı için fatura düzenlenmekte iken yapılan değişiklikle fatura sadece müteahhite düşen işyeri yada konutlara isabet eden arsa payı için düzenlenecektir. Arsa sahibinin mükellef olmaması halinde müteahhit tarafından düzenlenecek gider pusulası, müteahhite düşen arsa payına tekabül eden tutar kadar olacaktır.(06.04.2018 tarihinden sonraki teslimlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

2-) MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARDA KDV MÜKELLEFİ BELİRLENMİŞTİR.

Katma Değer Vergisi Kanununun “Mükellef ve Vergi Sorumlusu” başlıklı 8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenlerin de verginin mükellefi olduğu hüküm altına alınmıştır.

3-) FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİNİN İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şartı ile satıcıya iade edilmesi düzenlemesi getirilmektedir. Bunun için alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve söz konusu KDV’ nin önce alıcıya ödenmesi gerekmektedir.

4-) GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLER KDV’ DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına yapılan değişikliklerle gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler KDV’ den istisna tutulmuştur. (Yürürlük:01.06.2018)

5-) OKUL VE BENZERİ YERLERİN İNŞASINA BAĞIŞTA BULUNACAKLARA YAPILAN TESLİMLER KDV’ DEN İSTİSNA TUTULMUŞTUR.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’ den istisna tutulmuştur.(Yürürlük:01.06.2018)

6-) YABANCILARA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ KDV’ DEN İSTİSNA TUTULMUŞTUR.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) KDV’ den istisna tutulmuştur.(Yürürlük:01.06.2018)

7-) YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ KDV’ DEN STİSNA TUTULMUŞTUR.

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir.(Yürürlük:01.06.2018)

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılması ve elden çıkarılmaması gerekiyor.

8-) ADİ ORTAKLIKLARIN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ KDV’ DEN İSTİSNA TYUTULMUŞTUR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesinde yapılan düzenleme ile adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi de istisna kapsamına alınmıştır.(Yürürlük:01.06.2018)

9-) KONFEKSİYON İŞLERİNDE ORTAYA ÇIKAN KIRPINTILARDA KDV İSTİSNASI KAPSAMINA  ALINMIŞTIR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesinde yapılan düzenleme ile konfeksiyon işlerinde ortaya çıkan kırpıntılar da istisna kapsamına alınmıştır.(Yürürlük:01.06.2018)

10-) KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN ALINAN İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI İLE TAŞINMAZLARIN TESLİMİNDE KDV MATRAHI İÇİN AYRI BİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.  

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilmiştir.(Yürürlük:01.06.2018)

11-) MÜTEAHHİT TARAFINDAN ARSA SAHİBİNE BIRAKILAN KONUT VEYA İŞYERİNİN TESLİMİNDE BEDELİN TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 27 nci maddesine eklenen fıkra ile; arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacağı belirtilmiştir.

12-) TAKİP EDEN YILDA GÜNDEME GELEN İSKONTO VE GİDERLER İADE HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEKTİR.

Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan iskontolar veya giderler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi de iade hesabına dahil edilebilecektir.

13-) KDV’ DE İNDİRİM HAKKI İKİ YILA ÇIKARTILMIŞTIR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır.(Yürürlük:01.01.2019)

14-) DEĞERSİZ ALACAKLARA İLİŞKİN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEKTİR.

Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. (Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gelir olarak dikkate alınmasının şart olduğu belirtilmiştir.)

15-) TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖDENEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEKTİR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 30’ uncu maddesinde yapılan düzenleme ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

16-) FAYDALI ÖMRÜNÜ TAMAMLADIKTAN SONRA  ZAYİ OLAN ATİKLER İÇİN YÜKLENİLEN KDV’ NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEKTİR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (c) bendine eklenen hükümle; Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilecektir.

17-) KDV İADELERİ  İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ TAKVİM YILINI TAKİP EDEN İKİNCİ TAKVİM YILININ SONUNA KADAR TALEP EDİLEBİLECEKTİR.

Katma Değer Vergisi Kanunun 32 nci maddesinde yapılan düzenleme ile istisna edilmiş işlemlerle ilgili indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iadeye konu edilebilecektir. (Yürürlük:01.01.2019)

Aynı maddede yapılan düzenleme ile imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetki tanınmıştır.(Yürürlük:01.01.2019)

18-) SÜRESİ İÇERİSİNDE TALEP EDİLMEYEN VE SONRAKİ DÖNEME DEVREDİLEN KDV’ NİN GİDER YAZILMASI  VE İADE USUL VE ESASLARI İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞINA YETKİ VERİLMİŞTİR.

Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile; süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Yine aynı maddede yapılan düzenleme ile Maliye Bakanlığı; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

19-) HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME YÖNTEMİ BELİRLENMİŞTİR.

Katma Değer Vergisi Kanununun mülga 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme”  başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil)  bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesine göre ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” (Yürürlük:01.01.2019)

20-) İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERDE KDV ÖDEME SÜRESİ UZATILIYOR. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile;

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.(Yürürlük:01.01.2019)

21-) OYUN YAZILIMLARI KDV İSTİSNASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR. 

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20 nci maddesinde yapılan düzenleme ile “oyun” yazılımları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

22-) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İHTİSAS TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN İSTİSNA KAPSAMINDAKİ TESLİMLERİ İLE  İLGİLİ YÜKLENİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEKTİR.

3065 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesinde yapılan düzenleme ile Kanun kapsamında katma değer vergisinden istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmıştır. (Yürürlük:1/1/2019)

23-) KATMA DEĞER VERGİSİ İNCELEMELERİNDE SÜRE 3 AY OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile vergi müfettişlerince yapılacak KDV iadelerinde inceleme süresi üç ay olarak belirlenmiştir. Bu süre idarece 2 aya kadar uzatılabilecektir.(1/1/2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak incelemelerde uygulanmak üzere 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

24-) SMMM’ LERE KDV İADELERİNDE RAPOR DÜZENLEME YETKİSİ VERİLMİŞTİR.

3568 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile Maliye Bakanlığı, yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumlu tutulacaklardır. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.