English

DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERİN İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMLERİNDE İADE EDİLECEK KDV’ NİN HESABI

Sirküler No: 2234

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-1.5. bölümünde 15.02.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 11 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 18.maddesiyle aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

“DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.

Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”

Açılamasına yer verilmiştir.

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri dışındaki firmalara ihraç kayıtlı olarak teslim eden firmaların alabileceği KDV iade tutarı ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır.

Yukarıda bahsedilen şekilde üretilen malın dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri dışındaki firmalara ihraç kayıtlı olarak satılması halinde KDV beyannamesi düzenlenirken yukarı bahsedilen hususu mutlaka göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.