English

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI KONULAR

Sirküler No:2237

– GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU;

Bilindiği üzere herhangi bir yıl zararı en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 2017 hesap döneminde, en son 2012 hesap dönemi zararı mahsup edilebilir. Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilecektir. Bu koşullar çerçevesinde zararlı yıllarda zarar tutarının ilgili satırlarda mutlaka yer almasında ve zarar mahsubu yapılmayan yıllara ait beyannamelerde de geçmiş yıl zararlarının ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca geçmiş yıl zararı, mahsup imkanının doğduğu ilk hesap döneminde kurum kazancından mahsup edilmelidir. Yıl atlaması halinde, atlanılan yıl zararının mahsubundan vazgeçilmiş sayılır.

– TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATANLARDA KAZANÇ, FONA ALINMALIDIR;

KVK ‘nın 5/1-e maddesi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl (730 gün) süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri satışından elde edilen kazançların %75’ lik kısmı belli şartlarla kurumlar vergisinden istisnadır.(Taşınmaz satışının 05.12.2017 tarihinden sonra yapılması halinde istisna oranı %50’ dir.)

İstisnadan yararlanılan bu tutarın beyannamenin verildiği tarihe kadar pasifte özel bir fon hesabına alınması unutulmamalıdır.

SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLAR;

Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3. Maddesine göre 06.02.2004 tarihi itibarıyla bu kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolasıyla elde ettikleri kazançları ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ayrıca faaliyet ruhsatlarının tarihine bakılmaksızın serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin de bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır.

1 Seri No’lu KVK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilecektir. Aynı şekilde serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen hasılatın, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak olan ödemelerde kullanılıncaya kadar geçici olarak serbest bölgelerde mevduat hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de söz konusu istisnadan yararlanabilecektir. Bunun dışında, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirler istisna kapsamına girmemektedir.

YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İLE TEKNİK HİZMETLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İSTİSNA;

KVK’nın 5/1-h maddesindeki istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’ de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.