English

YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİN TOPLAM 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Sirküler No: 2245

7061 Sayılı Kanun “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun” 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplam 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara bildirim zorunluluğu ilgili kanun maddesi aşağıdadır.

Kanun Madde 33 ile

14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun mülga 44 maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi: 

MADDE 44- Banka, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar Bankaca belirlenir. 

Bu maddenin uygulanmasında destek hizmeti kuruluşu çalışanları hakkında da bu Kanunun 35 inci maddesi ve 68 inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi hükümleri tatbik olunur.”

Söz konusu madde ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazetede “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” yönetmeliği yayımlanmıştır.

 1. Yönetmeliğin 5. maddesi ile Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlüdür.
 1. Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınacaktır.
 1. Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri toplamı Bankaca tanımlanan sınırın altında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erecektir.
 1. Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son işgününe ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecektir.
 1. Finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan veriler veri formu kullanılmak suretiyle bankaya bildirilecektir.
 1. Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.
 1. Bildirim yükümlülüğü olan firma, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
 1. Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanmalıdır.
 1. Bu denetimlerde, “Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” başlıklı BDS 805 ile birlikte denetimle ilgili tüm BDS’lere uyumlu olmalıdır.
 1. Firma tarafından bildirilen verilerde, denetçi tarafından tespit edilen hatalar yine firma tarafından beş iş günü içerisinde düzeltilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 1. Firmalar, Bankalar tarafından belirlenen veri formunun sisteme girişini belirlenen dönemlerde sistemin genel ağ adresi olan www.tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Firmanın girişini yaptığı verilerin denetimi tamamlandıktan sonra denetçi tarafından aynı adres üzerinden verilerin onay işlemi gerçekleştirilecektir.
 1. Olumlu görüş içeren denetim raporlarının imzalanmış kopyasını sisteme yüklenerek onay işlemi gerçekleştirilmelidir.

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi bildirimi süresi 31 Mart 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemi için 18 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılmış olduğunun önceki sirküde bildirildiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.