English

KADIN HİZMET ERBABINA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAAT ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2250

27.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine 7103 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen 16 ncı bentte aşağıdaki hükme yer verilmiştir.

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).

30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile yukarıdaki Kanun hükmünde yer alan %15’ lik oran %50 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.