English

AYNI YIL İÇİNDE BİTİRİLECEK OLAN İNŞAATIN YILLARA SARİ İNŞAAT İŞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

Sirküler No: 2255

Bilindiği üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıl kat’i olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılır.” Hükmüne yer verilmektedir.

Söz konusu madde ile yıllara yaygın inşaat ve onarım işinde;

  • Bir yapım ve onarım işi olması,
  • Yapım ve onarım işinin taahhüt işi olması,
  • Yapım ve onarım işinin birden fazla yıla yaygın olması, koşullarının bir arada olması gerekmektedir.

Yıllara sari inşaat, onarım ve yapım işleri dolayısıyla ödenen istihkak bedelleri üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/3 maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca %3 vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararın tespitinde dikkate alınır.

Geçici kabulden sonraki eksik işlerin tamamlanması için yeni bir dönem kabul edilmesi nedeniyle %3 stopaj yapılmayacaktır.

Bir işin takvim yılı sonunda bitirilemeyeceği belli olduğu halde sözleşme yıl sonuna kadar yapılıp, yeni yılda aynı işle ilgili yeni sözleşmesi yapılması durumunda işin devamı niteliğinden olduğundan her iki işin birleştirilerek %3 tevkifat yapılması kanunun amir hükmü gereğidir.

Sözleşme hükümlerine göre işin başlangıç ve bitim tarihlerinin aynı yıl içerisinde olması durumunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Madde kapsamında değerlendirilemeyeceğinden %3 oranında stopaja tabi olmayacağından geçici vergi kapsamında gelir olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize sunulur.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.