English

SGK TARAFINDAN İHTAR ÇEKİLMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

Sirküler No: 2273

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Kanunun MADDE 16-‘sı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kuruma bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gündür.”  hükmü getirilmiştir.

Söz konusu hüküm kapsamında;

1-) Sigortalıların ve çalışma gün sayılarının Kuruma eksiksiz bildirilmesi,

2-) Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini (2018 yılı için 2.029,50 TL’nin 1/3 = 676,50 TL) geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi,

3-) Eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için Kurum tarafından işverene yazılı ihtar çekilmesi,

4-) Eksikliğin 15 gün içinde işveren tarafından giderilmesi,

5-) Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda eksikliğin bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş içinde yerine getirilmesi,

durumlarında 5510/102.inci maddesindeki hükümlere göre idari para cezası uygulanmayacak, gerekli şartlar 15 günlük süre içinde yerine getirilmediğinde idari para cezası uygulanacaktır. (Yürürlük tarihi: 25.05.2018)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.