English

BAĞIMSIZ DENETİME TABI OLACAK ŞİRKET KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2274

26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetim kriterleri yeniden belirlenmiş olup, 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu karara göre bağımsız denetime tabi şirketler : 

a) Herhangi bir ölçüt olmaksızın (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler,

Tam Liste için Ek-1’ e bakınız.

b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketleri,

1) Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen  ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer;

a)Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 50 kişi.

2) Ekli II Sayılı Listede (EK-2) belirtilen şirketler için eşik değerler;

a)Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 125 kişi.

3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; (Genel Ölçütler)

a)Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 175 kişi

olarak belirlenmiştir.

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde izleyen hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

Bakanlar Kurulu Kararı, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirketlerin 2016 ve 2017 yılı bilgilerini inceleyerek yukarıdaki şartlardan en az ikisini üst üste iki yıl geçip geçmediklerini kontrol etmeleri gerekir. Geçmeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Bu durumda, 2018 yılı içinde yapılacak 2017 yılı olağan genel kurulunda bağımsız denetim şirketinin seçilmesi gerekir. Şayet, 2017 yılı olağan genel kurulu, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadan önce yapılmış ise en kısa sürede Bakanlık Temsilcisi olmadan (anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, SPK’na tabi şirketler gibi kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olanlar hariç) tek gündemli olağanüstü genel kurul yapılarak denetçi seçilmelidir.

Ayrıca, denetime tabi şirketlerin “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca internet sitesi açması ve internet sitesinde yayınlanacak asgari içeriği “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde yayınlanmasının zorunlu olduğunu hatırlatırız. Aksi halde, 1806 numaralı sirkülerimizde açıkladığımız üzere cezai yaptırımı bulunmaktadır.

EK-1- 1 Sayılı Liste

EK-2- 2 Sayılı Liste

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

EK-1

(I) SAYILI LİSTE

1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,

b) Kolektif yatırım kuruluşları,

c) Portföy yönetim şirketleri,

ç) İpotek finansmanı kuruluşları,

d) Varlık kiralama şirketleri,

e) Merkezi takas kuruluşları,

f) Merkezi saklama kuruluşları,

g) Veri depolama kuruluşları,

ğ) Derecelendirme kuruluşları,

h) Değerleme kuruluşları,

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler.

i)Bir Borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte halka arz etmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler,

2) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,

b) Derecelendirme kuruluşları,

c) Finansal holding şirketleri,

ç) Finansal kiralama şirketleri,

d) Faktoring şirketleri,

e) Finansman şirketleri,

f) Varlık yönetim şirketleri,

g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu I hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile  11.8.1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket şeklinde kurulan şirketler.

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;

a) Karasal ortamda ulusal televizyon yayını yapma hakkı,

b) Uydu televizyonu yayın lisansı,

c) Birden fazla ile yönelik kablolu televizyon yayın lisansı,

EK-2

(II) SAYILI LİSTE

1) Sermayesinin en az % 25′i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

3) Çağrı Merkezleri hariç olmak üzere, 15.12.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9.5.2013 tarihli ve 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu  ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler.

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Lisans, Sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi faaliyet gösteren şirketler.

5) I Sayılı Liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

a)Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) (iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,

b)6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50′si belediyelere ait olan şirketler,