English

MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İTFASINDA KULLANILACAK AMORTİSMAN ORANLARI

Sirküler No: 2281

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 313 üncü (Amortisman Mevzu) maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”,

– 315 inci (Normal Amortisman) maddesinde ise; “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükümleri yer almaktadır.

Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu

oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listelerinde açıklanmıştır.

 
333 ve 339 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerindeki açıklamalar kapsamında;

1- Listelerin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamalar, tüm mükellefler için ortak hükümler içermekte ve bu iktisadi kıymetler genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluşmaktadırlar. 

2- Listelerin 7 ve sonrası bölümlerdeki sınıflamalar sektörel sınıflamalar olup, söz konusu sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetler ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetlerdir.

İşverenler öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirlemelidir. İşverenler uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate almalıdırlar. İlgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetler için ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmalıdırlar.  GİB özelgelerinde verilen görüşlerde bu yöndedir. (B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[Vuk-1-20609]-210266, SAYI   : B.07.0.GEL.0.29/2973-315-236-60213, SAYI:49459651-105[26/316-178]-E.60407)

İktisadi kıymetlerini amortismana tabi tutan/tutacak olan işveren ve yetkililerinin amortisman hesaplamalarında yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Güncel amortisman oranlarını aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.