English

TEŞVİK BELGELERİNİN TAMAMLAMA VİZESİ KAPSAMINDA Y.M.M. RAPORU YAZILMASI

Sirküler No: 2290

01/06/2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (2012/1) değişiklik yapılan (2018/1) numaralı Tebliğ ile;

21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülmüştür.

Tebliğ EK-1’in A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırasında yapılan değişiklikle;

Organize sanayi bölgesinde olması halinde; Bir alt bölge desteğinden yararlanacak birinci ve dördüncü fıkralar kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısının aranması gerekecektir.

Aynı Tebliğin EK-5’ine eklenen (15) numaralı bendinde ise;

Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, kapanış vizesinde; “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu” ibraz edilmesi halinde ekte 5 formdaki  (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmayacaktır.

Yürürlülük tarihi 01/06/2108 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.