English

HİZMET ERBABINA ÖDENEN TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İSTİSNA UYGULANMASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler No:2300

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’nun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25.inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi değişikliği ve 61.inci (Ücret Tarifi) maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (7) numaralı bent ile ilgili GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:303) 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazetede  yayımlandı. Tebliğ kapsamında;

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlarda istisna (Madde 11)

1) Çalışma hayatında hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vb. nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler yapılabilmektedir. 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan düzenleme ile bu ödemelerinde çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

2) 1475 sayılı İş Kanunu  uyarınca bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanan kıdem tazminatı tutarı dışında, birinci fıkrada sayılan ilave bir tazminat ödemesi yapılması halinde, bu ödemenin; bu tutar ile kıdem tazminatı tutarı toplamının, en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı istisnaya konu edilecektir.

3)1475 sayılı İş Kanuna tabi olarak çalışanlara kıdem tazminatı ödenmediği, ancak birinci fıkrada sayılan bir tazminat ödendiği durumlarda, ödenen bu tazminat tutarının, en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı,   istisnaya tabi tutulacak, aşan kısmı ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. 

Örnek 10: (X) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12/1/2018 tarihinde işten ayrılan Bay (Y)’ye, işvereni tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas ücreti olan 3.000 TL üzerinden 30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesine (ikale) istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır.

2/1/2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir.

Bay (Y)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kıdem tazminatı tutarı 30.000,00 TL
İş güvencesi tazminatı 50.000,00 TL
Ödenen toplam tutar 80.000,00 TL
Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76×10 yıl=) 50.017,60 TL
Vergiye tabi tutar                   (80.000-50.017,60=) 29.982,40 TL

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında ödemesi olan/olacak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını ve aşağıdaki linkteki Tebliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-9.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.