English

MALİ TATİL HATIRLATMASI

Sirküler No: 2315

Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının 1’ i ile 20’ si tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır.

Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Beş Gün Uzamış Sayılan Süreler:

Aşağıda belirtilen sürelerin son gününün mali tatile rastlaması halinde süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün süre ile uzamış sayılır;

  • Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri (Haziran 2018 dönemi damga, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin en geç 25 Temmuz 2018 günü mesai saati sonuna kadar verilmesi mümkündür),
  • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
  • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karsı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

Verilecek Beyannamelerde ve Bu Beyannameler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Sürenin Uzaması:

  • Verilecek beyannamelerde, beyanname verme süresinin son günü mali tatile rastlaması halinde, süre tatilin son gününü izleyen günden itibaren beş gün uzamış sayılır.

Bu şekilde beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla) uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

Bu çerçevede; 23.07.2018 tarihinde verilmesi gereken Damga Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname ve 24.07.2018 tarihinde verilmesi gereken KDV beyannamesinin verilme süresi 25.07.2018 tarihine uzamaktadır.

Bu beyannamelere ilişkin yapılacak vergilerinde 26.07.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gerekir.

Ayrıca, dileyen mükellefler süre sonunu beklemeden beyannamelerini daha erken verip vergilerini ödeyebilecekleri malumdur.

Yapılan en son düzenleme ile “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.