English

ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER

Sirküler No: 2334

30/01/2018 tarih ve 62030549-125[10-2016/486]-98638 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Sermaye şirketlerinin hesap dönemi içinde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulmuş şirketlerde ödenmiş sermayenin nakit olarak kısım üzerinden, bankalarca TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının yarısı sermaye artırımına ilişkin kararın veya kuruluş aşamasındaki ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminde indirim konusu yapılır.

Öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 inci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanmak veya borç alınmak suretiyle sermaye artırımlarında indirim hakkından faydalanamayacaklardır.

15/02/2018 tarih ve 62030549-120[42-2014/228]-158888 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi nedeniyle, döviz cinsinden yapılan hakediş ödemesinde tevkifat uygulaması, hakediş bedelinin nakden veya hesaben ödendiği tarih itibariyle döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL tutarı üzerinden yapılacaktır.

Hakediş ödemelerinin bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen repo ve faiz gelirlerinin, yıllara yaygın inşaat işi ile ilişkili olmadığından, kurum kazancında faaliyet dışı gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Yıllara yaygın inşaat işi ile bire bir bağlantısı olmayan olumsuz kur farkının müşterek genel gider kapsamında bulunması halinde, inşaat işine düşen pay maliyete eklenebilecektir.

29/01/2018 tarih ve 62030549-125[10-2015/51]-93748 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre, yönetici şirketi olarak kurulan firmanın Ar-Ge faaliyetinde bulunduğu, Ar-Ge personeline ödenen ücretin gelir vergisi karşısındaki durumu ile yazılım teslimlerinin KDV yönünden değerlendirilmesi,

Yönetici şirketler, 4691 Sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre, bölgenin kurulmasına, yönetilmesine, işletilmesine ilişkin faaliyetlerden dolayı 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca, istisnadan faydalanabilmekte olup, Ar-Ge yazılım ve tasarım faaliyetlerden dolayı kurumlar vergisi yönünden istisna edilmesi mümkün olmayıp, Ar-Ge personelin ücretlerinin ise Gelir Vergisi Kanunun 61 maddesi uyarınca vergilendirilmesi gerekmektedir.

Yönetici şirketler tarafından üretilen sistem ve veri yönetimi yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler dışında yer alan yazılımlar ve Ar-Ge kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV ne tabi tutulacaktır.

15/01/2018 tarih ve 62030549-125[6-2014/303]-45239 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Satış cirosunu artırmak amacıyla perakende müşterilerine alışverişlerde kullanılmak üzere verilen hediye çeklerinin vergilendirme ve belge düzenlemesi yönünden durumu;

Hediye çeki müşteri tarafından aynı gün kullanılması halinde, alışveriş toplam bedel hasılat, çek bedeli pazarlama ve satış dağıtım gideri olarak,

Hediye çeki müşteri tarafından farklı bir günde kullanması halinde, hediye çekinin verildiği günden itibaren nazım hesapta izlenmesi, çek bedeli dahil toplam bedel hasılat, çek bedeli pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak, dikkate alınması gerekmektedir.

Müşteriye verilen hediye çeki esas mal teslimi ile birlikte kullanılması, aynı faturada yer alması ve ticari teamüllere uygun olması halinde iskonto olarak KDV matrahı olan bedelden indirilebilir.

Hediye çeklerinin daha sonraki alışverişlerde kullanılması halinde KDV’ ye tabi olup, hesaplanan KDV nin aynı zamanda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Müşterilere teslim edilen hediye çekleriyle mal ve hizmet satın alınması halinde VUK ‘ nu yönünden fatura veya ÖKC fişi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.