English

MÜKELLEFLER ADINA KAYITLI OLAN VE TİCARİ FAALİYETTE KULLANILAN TAŞINMAZIN ENVANTERE ALINMASI.

Sirküler No:2348

Mükellefler kendi adlarına kayıtlı, fabrika, ambar, atölye, mağaza depo ve araziyi ticari faaliyetlerinde kullanabilmektedirler. Bu şekilde kullanımlarda söz konusu taşınmazların envantere alınması şarttır.

Konu ile ilgili Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen 29/12/2017 tarih ve 19579043-105[2017]-149556 sayılı özelgede özetle;

 “Ayrıca, aynı Kanunun 187 inci maddesinde “Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında aşağıda yazılı esaslar cari olur:

Fabrika, ambar, atelye, dükkan, mağaza ve arazi – işletmede ister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar – değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır.

Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir.

Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonradan vaki olacak değişiklikler, hesap yılı içinde nazara alınmaz.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, bir mükellefin işi bırakmış sayılabilmesi için, işi ile ilgili tedarik işlemlerini durdurmasının yanı sıra, işletmede bulunan emtia stokları ile diğer döner ve sabit değerlerinin de elden çıkarılması veya bu varlıkların işletme sahiplerince işletmeden çekilmiş olması gerekir.

Buna göre, başvurunuzda belirtilen faaliyetinizde kullandığınız apart mesken nitelikli taşınmazınızın, işletmenizin envanterine dahil edilmesi; işi tamamen bırakmanız halinde ise söz konusu taşınmazın işletmeden çekilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda;

  • Taşınmazın üçüncü kişilere satılması halinde alıcı adına satış bedeli üzerinden,
  • Taşınmazın satışa konu edilmek suretiyle elden çıkarılmaması durumunda ise, faaliyetinizi terk ettiğiniz tarih itibariyle işletmeden çekildiği kabul edildiğinden, kendi adınıza emsal bedel üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.