English

ORTAK ALACAĞININ BORÇLU ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENEBİLMESİ İÇİN NAKİT KAYNAKLI OLMASI ŞARTTIR

Sirküler No: 2364

Herhangi bir ortak alacağı, sadece şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklandığı takdirde YMM, SMMM veya denetçi raporu ile sermayeye eklenebilmektedir. Buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 02.01.2014 tarih ve 50035491.449.023 sayılı genelgesinde aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir;

“……… Buna göre; ortağın şirketten olan alacağının, yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile sermaye artırımına konu edilebilmesi için; bu alacağın yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz edilen raporda da bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynaklandığının açıkça belirtilmesi, bunun dışında kalan ortakların alacakları bakımından yapılacak tespitin ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması gerekmektedir.”

Ortak alacağı nakit dışında mal veya hizmet satışından kaynaklanıyor ise, bu alacak ayni sermaye olarak yine sermayeye konulabilir. Ancak, bu durumda YMM, SMMM veya denetçi raporu yerine  mahkemece atanan bilirkişinin değerleme raporu gerekecektir.

02.01.2014 tarihli genelgede alacağın nakdi borçlanmadan kaynaklandığının nasıl tespit edileceği açıklanmamıştır. Buna ilişkin ortağın şirkete verdiği nakit borca yürütülen faizin veya yabancı para cinsinden olan borçlara hesaplanan kur farkının YMM, SMMM veya denetçi raporuna bağlanıp bağlanılmayacağı hususunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sorulması üzerine verilen cevap;

“…. pay sahibinin şirketten olan alacağının sermayeye ilave edilmesi halinde alacağın nemalandırılmış şekilde sermayeye ilave edilmesinin mümkün olmadığı ancak alacağın yabancı para birimi cinsinden ve nakdi olarak verilen borçlardan kaynaklanması durumunda, sermayeye ilave edilecek tutarın yabancı para birimine karşılık gelen Türk Lirası değerinin anılan rapor ile tespit edilmesi halinde, bu alacağın sermaye artırımına konu edilebileceği değerlendirilmektedir.”  şeklindedir.

Buna göre Bakanlık, YMM, SMMM veya denetçi tarafından hazırlanacak rapora, ortağın nakit alacağına yürütülen faizin dahil edilemeyeceği, ancak kur farklarının dahil edilebileceğini öngörmektedir.

Bu durumda, ortak alacağının YMM, SMMM veya denetçi raporu ile sermayeye eklenebilmesi için ilgili hesaptaki nakit borçlanmanın, nakit alacağa yürütülen faizin alacağa dahil edilmemesi ve hesaplanan kur farkının ise alacağa dahil edilerek tespiti ile artırılacak sermaye tutarının belirlenmesi gerekir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.