English

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAN FAYDALANAN MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sirküler No: 2371

7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 01 Ekim 2018 (30/09/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. 

1) Taksitlendirilen tutarların bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla; kalan taksitlerin bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

2) Söz konusu kanunun 3 üncü maddesinin (9) fıkrasında, yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için Kanunun  2 inci maddesi olan kesinleşmiş alacaklar ile 3 üncü maddesi olan kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar için bu hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, taksit ödeme süresince bu vergi türleri (yapılandırılan borçlarla aynı neviden olan) ile ilgili yapılandırma konusu olmayan ve Mart/2018 döneminden sonra verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

3) 7143 sayılı Kanunda geçen çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir. Yapılandırma konusu olmayan beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin tecil edilmesi halinde, bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş sayılmayacaktır. 

Borçlarını yapılandırma suretiyle 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanan mükelleflerin yukarıda belirtilen hususlara uymalarını önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.