English

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2372

05/06/2018 tarih ve 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 09/04/2018 tarih ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;

4749 sayılı sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun ek1 maddesine göre, Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar yürürlüğe girmiştir.

Kararda; Sermaye şirketlerine ve projelere finansman sağlayan girişim sermaye fonlarına Hazine Müsteşarlığının bütçesinden kaynak aktarılması, kaynak aktarılan fonların seçim kriterlerine, yatırım yapılabilecek alanlara, denetimlerine, bu fonlara taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin hususlara yer verilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonuna taahhüt ettiği tutar, toplam tutarın %30’unu, İlk defa kurulacak fonlar için toplam tutarın %50’sini geçmeyecektir. 

31/12/2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları hariç 2 milyar TL’ yi geçemeyecektir. 

Hazine Müsteşarlığının kaynak sağladığı girişim sermayesi fonlarına nakit aktarımı, fonun Türkiye’deki banka hesabına yatırılacak, finansmana ilişkin usul ve esaslar protokolle belirlenecektir.

Girişim sermayesi fonları, kendilerine taahhüt edilen finansmanı, projelere yatırım yapmak, sermaye şirketlerine doğrudan sermaye aktarmak, sermaye şirketlerinin borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış borçlanma araçlarını satın almak, finansal kurumlar aracılığıyla borç vermek, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle kullanabilecektir.

Ana para kâr paylaşımına ilişkin usul ve esaslar protokolle ayrıca belirlenecektir. 

Müsteşarlığın kaynak sağladığı girişim sermayesi fonları tarafından, aşağıda belitilen alanlarda faaliyet gösteren veya araştırma ve geliştirme faaliyeti yürüten şirketlere doğrudan veya dolaylı yatırım yapılamayacaktır.

  • Tütün ve alkollü içecek üretimi.
  • Savuma sanayii hariç silah ve cephane üretimi ve ticareti.
  • Ana faaliyet konusu gayrimenkul olan alanlar.
  • Altyapı yatırımları.
  • Kanunlarla yasaklanmış faaliyetler.
  • Protokolde yasaklı faaliyetler olarak belirtilen alanlar. 

Müsteşarlık tarafından kaynak sağlanan girişim sermayesi fonlarının faaliyetlerinin, bağımsız denetim şirketleri tarafından yıllık olarak denetlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yürürlülük tarihi 05/06/2018 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.