English

BANKALARA VE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNE BORÇLULARIN, BORÇLARINA KARŞILIK YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI

Sirküler No: 2374

31/01/2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, 17 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğin 7 nci maddesi ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Ⅱ/F-4.16.3 bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.16.3. Bankalara, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması:

Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

  • Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması şartı aranmayacağı,
  • İstisna sadece bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık, banka, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılacak devir ve teslimler ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve tesliminde uygulanacağı,
  • Borca karşılık banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri dışında üçüncü kişilere yapılan satışlar, istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği,
  • Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1/1/2018 tarihinden önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 1/1/2018 tarihinden sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamında olduğu,
  • İstisna uygulanabilmesi için, devir ve teslime konu taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankaya, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlara veya bu borca kefil olanlara ait olması gerektiği,
  • İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanacağı,
  • Bağış, hibe şeklindeki devir ve teslimler istisna kapsamı dışında tutulduğu,
  • İstisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınamayacağı,

Örnek: (F) Bankasının borçlusuna ait gayrimenkulün borcuna karşılık İcra Müdürlüğü tarafından bankaya satışı, 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında KDV’den istisnaya tabi tutulacaktır.

01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere,31/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

  PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.