English

KONKORDATO VE SONUÇLARI

Sirküler No: 2387

15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda düzenlenen “iflas ertelemesi” kaldırılarak yerine “konkordato” hükümleri getirilmiştir. 2018 yılı içinde 3.000’i aşkın şirketin konkordatoya başvurduğu haberleri yayınlanmaktadır.

Konkordato; vadesi geldiği hâlde borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketlerin, borcun vadesinin uzatılması veya borçtan indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için başvurduğu hukuki bir çözümdür.

– Konkordato için hem borçlu hem de iflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçe ile şirketin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvuru yapabilir.

– Dilekçe ekinde;

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemeler için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordatoön projesi.

b) En fazla 45 günlük borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; bilanço, gelir tablosu, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı gösteren karşılaştırmalı tablo.

e) SPK veya KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordatoön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. (küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.)

-Konkordato talebi üzerine mahkeme, gerekli belgelerin eksiksiz mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve geçici bir komiser atanır.

-Geçici mühlet süresi üç aydır. Talep üzerine 2 ay daha uzatılabilir. Toplam süresi 5 ayı geçemez. Geçici mühlet süresi içinde konkordatonun başarıya ulaşmasının anlaşılması halinde mahkeme bir yıllık kesin mühlet kararı verir. Gerekli durumlarda 6 aya kadar uzatılabilir.

– Geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesi gibi diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

– Borçlu, mühlet kararından itibaren mahkemenin izni dışında rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve bağışlayamaz.

– Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Konkordato projesinde aksine hüküm yoksa alacaklara faiz işlemez.

İşçilerin, hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,  aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları gibi imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Rehinle temin edilmiş alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olanlara devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

– Borçlunun taraf olduğu sözleşmelerde yer alan borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

– Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

Alacaklı olduğunuz bazı firmaların konkordato talepleri ile karşılaşabilirsiniz. Alacağınızın sağlıklı takibi açısından cari hesap mutabakatlarınızın devamlı yapılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.