English

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BORÇLARININ TECİL EDİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2390

1) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil; Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı elli bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı elli bin Türk lirasını aşan kısmın yarısıdır.

2) Aynı Kanunun 48/A maddesinde Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Tecili başlıklı hükmünden yararlanacak borçlunun;

  • Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  • Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürede vermiş olması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödeme hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

Şartlarına bağlanmıştır.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beş yüz bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beş yüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25 ‘i dir.

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara 06.09.2018 tarihinden itibaren 48 inci maddeye göre tecil faizi yıllık %22 olarak tatbik edilecektir.

Tecil kapsamına girmeyen alacaklar, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, geçici vergi ve harçlardan (ikmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) olan alacaklar ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı olarak sayılmıştır.

Müşterek hususlar: Katma Değer Vergisinin her iki madde kapsamında da tecilinde tecil süresi, 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksittir.     

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.