English

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (21 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)

Sirküler No: 2392

10.10.2018 tarih ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususular Başlığında yer alan beyannamenin düzenlemesi ile ilgili alıcıların beyanı Ⅰ/C-2.1.3.4.3.1 bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğin Ⅰ/C-2.1.5 bölümünde yer alan; “Katma Değer Vergisi İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.” açıklamasında bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, tevkifattan kaynaklanan KDV iadesinde ödenme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Aynı Tebliğin Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna başlıklı  Ⅱ/B-15.2.1.bölümünün ikinci paragrafına; “Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.” İfadesi eklenmiştir.

Aynı Tebliğin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması başlıklı Ⅲ/B-3.1.1. ve Ⅲ/B-3.1.2 bölümlerinde yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlülük tarihi 10.10.2018 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.