English

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sirküler No: 2406

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılarak yeni fıkra eklenmiştir.

“Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik  yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde  yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

Aynı Karara eklenen geçici 12 inci madde ile;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre alınmış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacağı belirtilmiştir.

24 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik 05.10.2016 tarihinde geçerli olmak üzere 09.11.2018 tarihinde, eklenen fıkra ile diğer maddeler ise 09.11.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.