English

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TESLİMLERİNDE KAYIT, BEYAN VE BELGE DÜZENİ

Sirküler No: 2409

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 14.09.2018 tarih ve 39044742-130 [Özelge]-E.826398 sayılı özelgesinde;

Şirketin elektrik piyasası işletim faaliyetine ek olarak Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği uyarınca, doğalgaz alım satımının ve uzlaştırma faaliyetlerinin sürdürüldüğü, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği uyarınca fatura düzenlenme tarihinin en erken uzlaştırma dönemini (alım satım işlemlerinin yapıldığı ay) takip eden ayın on ikinci günü olduğu belirtilerek vergi kanunları açısından belge kayıt ve beyan dönemleri hususlarında görüşü talep edilmiştir.

Ticari kazancın tespitinde “tahakkuk” ve “dönemsellik” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir.

Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir.

Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasını ifade eder.

Buna göre, Kurumlar vergisi yönünden tahakkuk, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğince nihai bedelin belirlendiği tarih itibarıyla gerçekleştiğinden, söz konusu gelir ve giderlerin bu tarih itibarıyla matrahın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, gelirin tahakkuk tarihinden itibaren azami yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 2 maddesinde;

Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlarında mal teslimi olduğu,

10/g maddesinde ise, su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, KDV Kanunu yönünden tahakkuk tarihi (Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğince nihai bedelin belirlendiği tarih) itibarıyla vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, tahakkuk tutarları üzerinden hesaplanan KDV’nin ilgili dönemde beyan edilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.